Strona główna Najczęściej stosowane skróty

Najczęściej stosowane skróty

Poniżej przedstawiam wykaz najczęściej stosowanych skrótów na moim blogu (wraz z linkami do aktów prawnych)

1. Prawo unijne

Dyrektywa 95/46/WE–  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych

GDPR- General Data Protection Regulation, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.   Ustawy

UODOUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015 poz. 2135 j.t.

UŚUDEUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2013  poz.1422 j.t.

PTUstawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2014 poz.243 j.t.

KCUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2014 poz.121 j.t.

KPUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014 poz. 1502 j.t.

3.   Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadańRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 745) 

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowychRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danychz dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 719) 

Rozporzadzenie w sprawie dokumentacji i warunków jakie powinny spełniać systemy informatyczneRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowychz dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownikarozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286 z pózn. zm.

4.   Podmioty

ADO– Administrator danych- organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 7 pkt 4 UODO.

ABI– Administrator bezpieczeńtwa informacji- podmiot o którym mowa w art. 36a UODO.

GIODO– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych-organ do spraw ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 8 UODO.